Servicevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - SANA AMSTERDAM

 

1. Wie zijn wij?

(1) SANA Amsterdam / Subscribe And Never Age / The Lowlands Company B.V. is gevestigd aan de Prinsengracht 769, 1017JZ te Amsterdam, Nederland (KvK nummer: 80300685, Btw-identificatienummer: NL861622935B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “SANA Amsterdam” of “wij”.

(2) SANA Amsterdam verkoopt en levert diensten en goederen (met name voedingsmiddelen, voedingssupplementen, dranken, persoonlijke verzorgingsmiddelen en cosmetische producten) op basis van eenmalige aankopen (hierna aangeduid als: “eenmalige aankopen”).

(3) SANA Amsterdam verkoopt en levert diensten en goederen (met name voedingsmiddelen, voedingssupplementen, dranken, persoonlijke verzorgingsmiddelen en cosmetische producten) op basis van abonnementen (hierna aangeduid als: “abonnementen”).

(4) Ook verkoopt SANA Amsterdam cadeaubonnen en biedt zij vouchers en kortingscodes aan (hierna aangeduid als: “promoties”).

(5) De hierboven genoemde producten zullen hierna gezamenlijk ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten

 

2. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen abonnementen en eenmalige aankopen) die SANA Amsterdam sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te alle tijden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via email (support@sana.amsterdam) of het contactformulier. Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

 

3. Het aanbod

(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod SANA Amsterdam niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in de Europese Unie. De bestelde producten, zoals onze voedingssupplementen, dranken, voedingsmiddelen, cadeaubon(nen) en/of andere goederen of diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop zonder voorafgaande toestemming van SANA Amsterdam.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

(1) Een overeenkomst komt tot stand als a) jij dat aanvraagt en SANA Amsterdam deze aanvraag schriftelijk of elektronisch bevestigt of b) met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen.

(2) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd met minimumduur of voor bepaalde tijd.

(3) Indien je een abonnement bent aangegaan die strekt tot het periodiek bezorgen van een of meer producten (bijvoorbeeld een maandelijkse bezorging van een voedingssupplement), spreken wij van een overeenkomst aangegaan voor een minimumduur, waarbij het abonnement na afloop van de minimumduur automatisch wordt voortgezet voor onbepaalde tijd. Een abonnement wordt altijd aangegaan voor een minimumduur, bijvoorbeeld 3, 6 of 12 maanden.

(4) Indien je een eenmalige aankoop maakt of een eenmalige aankoop naast jouw abonnement(en) maakt, vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

(5) SANA Amsterdam kan een bestelling of aanvraag tot een overeenkomst weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld als een kredietwaardigheids- of risico inschattingsonderzoek daar aanleiding toe geeft. De exacte reden van weigering hoeft SANA Amsterdam niet te geven. In elk geval kan SANA Amsterdam een bestelling of aanvraag tot overeenkomst weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(6) Je kunt SANA Amsterdam bereiken via een brief te sturen naar SANA Amsterdam, Prinsengracht 769, 1017JZ Amsterdam, Nederland of een email te sturen naar support@sana.amsterdam.

(7) Als jij en SANA Amsterdam elektronisch communiceren (bijvoorbeeld via website, e-mail of sms) en er storingen of vertragingen optreden, dan is SANA Amsterdam daar niet verantwoordelijk voor.

(8) SANA Amsterdam houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten.

 

5. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan SANA Amsterdam opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. SANA Amsterdam is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart SANA Amsterdam tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is SANA Amsterdam niet aansprakelijk en je vrijwaart SANA Amsterdam tegen eventuele aanspraken van derden.

 

6. Bezorging

(1) De datum en tijd voor bezorging, zoals vermeld op de website van SANA Amsterdam tijdens, voor of na de aankoop, in email correspondentie, of, elders gecommuniceerd, zijn indicatief. De datum en tijd voor bezorging kan ook afwijken door onder andere onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen.

(2) Aan eventuele genoemde leveringstermijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

(3) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SANA Amsterdam zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij herroeping van een vervangend product zijn de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van SANA Amsterdam, tenzij de klant vooraf de bezorging akkoord is gegaan met het ontvangen van een vervangend product.

(4) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 100% van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(5) Wij bezorgen overal in de Europese Unie. Als de overeenkomst een voucher betreft, wordt die per e-mail toegestuurd.

(6) Wij bezorgen op het adres dat je tijdens de checkout op onze website als bezorgadres hebt opgegeven, en, in geval van periodieke leveringen bij een abonnement, het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze aan ons hebt doorgegeven. De klant is verplicht een adreswijziging zo snel mogelijk door te geven. Als een bestelling al is verzonden voor de adreswijziging is doorgegeven, dan kan de klant hier geen rechten aan ontlenen en is de klant in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(7) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(8) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze op een ophaallocatie achter te laten. Dit is niet altijd mogelijk en zal afhangen van de leveringsmaatschappij en het leveradres. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en SANA Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten.

 

7. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van SANA Amsterdam zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) SANA Amsterdam is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst binnen 30 dagen te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door een email te sturen naar support@sana.amsterdam of via het contactformulier. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(5) Indien je na een opzegging opnieuw een product op basis van een abonnement wilt ontvangen, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

 

8. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren onder andere iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal. Beschikbare betaalmethoden kunnen verschillen voor abonnementen en eenmalige aankopen.

(3) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest voor de betaling van een abonnement, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(4) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening (of relevante betalingsaccount) op het moment van de betaling.

(5) Als je het niet eens bent met een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(3), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(7) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal SANA Amsterdam nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(8) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

(9) SANA Amsterdam is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van voedingssupplementen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 

9. Abonnement en opzeggen

(1) Een abonnement wordt altijd aangegaan voor een minimumduur, bijvoorbeeld 3, 6 of 12 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd.

(2) Tijdens de minimumduur kun je opzeggen tegen het einde van de minimumduur van jouw abonnement, met een opzegtermijn van één maand. Vanaf één maand voor het einde van de minimumduur kun je op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Je kunt opzeggen door middel van een brief aan SANA Amsterdam, Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam, Nederland, via het contact formulier op de website, of, door een email te sturen naar support@sana.amsterdam. In uw communicatie om uw abonnement op te zeggen dient u in ieder geval uw naam, uw klantnummer, uw abonnement en een verklaring dat u uw abonnement wilt opzeggen te vermelden. SANA Amsterdam mag een abonnement onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als jij opzeggen.

(3) Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van SANA Amsterdam op jou (bijvoorbeeld wat je nog aan rekeningen moet betalen) direct opeisbaar. Als SANA Amsterdam een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat jij jouw rekeningen niet op tijd betaalt, is SANA Amsterdam gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen die gebaseerd is op de resterende termijnen.

(4) SANA Amsterdam mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance van betaling hebt aangevraagd of die aan je is verleend, als je jouw faillissement aanvraagt of failliet bent verklaard, als jij je verplichting(en) onder jouw overeenkomst niet nakomt of als je de overeenkomst op andere wijze gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.

(5) Indien de klant in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de klant van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SANA Amsterdam gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

(6) SANA Amsterdam kan haar rechten en verplichtingen uit het abonnement overdragen. Behalve in geval van overdracht van (een deel van) SANA Amsterdam, heeft de klant in geval van overdracht het recht het abonnement op te zeggen.

 

10. Vouchers, kortingscodes en cadeaubonnen

(1) SANA Amsterdam biedt promoties (vouchers, kortingscodes en cadeaubonnen) aan, waarbij sommige promoties eerst activering per e-mail of via de website vereisen. Zodra een promotie via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt voor de aankoop van een abonnement, maar alleen om de eerste betaling mee te voldoen. Je kunt je cadeaukaart niet gebruiken om de volgende periodieke betalingen van jouw abonnement te betalen.

(3) Een aangeboden gratis product en/of promotie (zoals een kortingscode) is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om SANA Amsterdam uit te proberen. Promoties hebben alleen betrekking op nieuwe klanten bij SANA Amsterdam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaande klant bent, dan kan het zijn dat je de promotie niet kan inwisselen.

(4) SANA Amsterdam bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis product en/of promotie en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis producten en/of promoties te voorkomen. Wij kunnen controles doen per persoon en/of huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis producten en/of promoties. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor het gratis product en/of de promotie.

(5) Sommige promoties zijn alleen geldig op een bepaald type producten, waarbij andere producten uitgesloten zijn van de promotie.

(6) Promoties kunnen enkel verzilverd worden op de SANA Amsterdam website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Promoties zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen wel meermaal gebruikt worden zolang er nog voldoende saldo op de balans staat. Ook kunnen meerdere cadeaubonnen worden gebruikt voor dezelfde aankoop.

(7) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de promoties wordt ontzegd. SANA Amsterdam heeft het recht om promoties in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

 

11. Aansprakelijkheid van SANA Amsterdam

(1) SANA Amsterdam is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van SANA Amsterdam, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SANA Amsterdam of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen SANA Amsterdam verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. Compensatie op basis van deze aansprakelijkheid is gelimiteerd tot het bedrag dat uitgekeerd kan worden door de verzekering van SANA Amsterdam.

(2) Aansprakelijkheid van SANA Amsterdam voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) SANA Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart SANA Amsterdam tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) SANA Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door SANA Amsterdam gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart SANA Amsterdam tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) SANA Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij SANA Amsterdam of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan SANA Amsterdam gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, bestuurders, medewerkers en hulppersonen van SANA Amsterdam. Zij kunnen hier een beroep op doen.

 

12. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hebben wij een openbaar toegankelijke privacybeleid die je kan vinden op onze website (https://sana.amsterdam/nl/pages/privacy-policy/). Vragen over hoe SANA Amsterdam met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan support@sana.amsterdam.

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt SANA Amsterdam jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de nieuwsbrief e-mails.

 

13. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste-, illegale- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, abonnement en/of account na onjuiste-, illegale- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

 

14. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij SANA Amsterdam hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Als je een klacht hebt over ons of over (de levering van) onze producten of diensten, kun je een mail sturen naar support@sana.amsterdam en komen wij zo snel mogelijk terug op de ingediende klacht met een inhoudelijke reactie.

(2) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

 

15. Intellectueel eigendom

Onze website, handelsnamen, handelsmerken, producten en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij SANA Amsterdam, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website, handelsnamen, handelsmerken, producten of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

 

16. Herroeping

(1) Je hebt het recht bij eenmalige aankopen om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.

(2) Je hebt het recht bij abonnementen om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de aankoop van het abonnement, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde producten en reeds opgestuurde producten, tenzij je aangeeft deze reeds geleverde producten en/of reeds opgestuurde producten wilt herroepen.

(3) Om een product te herroepen moet deze zich in dezelfde staat bevinden als waarin je het product hebt ontvangen, in de originele verpakking, verzegeld, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt. De klant is verplicht hier bewijs van toe te sturen als SANA Amsterdam hierom vraagt, bijvoorbeeld een foto van het product. SANA Amsterdam kan terugbetaling opschorten totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen en gecontroleerd.

(4) Om een product te herroepen moet je de koop kunnen aantonen via jouw aankoopsbewijs. De klant is verplicht om het aankoopsbewijs toe te sturen als SANA Amsterdam hierom vraagt.

(5) Producten met een beperkte houdbaarheid kan je niet herroepen.

(6) De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening van de klant.

(7) De klant heeft geen recht op herroeping voor de koop van promoties, zoals cadeaubonnen.

(8) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier, een email sturen naar support@sana.amsterdam of contact opnemen via het contactformulier.

 

17. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen SANA Amsterdam en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen SANA Amsterdam en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

(4) Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.

 


SANA Amsterdam / The Lowlands Company B.V. – 10 augustus 2021

 

 

Bijlage I - Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan:
The Lowlands Company B.V.

Prinsengracht 769, 1017JZ Amsterdam, Nederland

support@sana.amsterdam


Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________


Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

____________________, ____________________

Datum ____________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is